SMLUVNÍ PODMÍNKY

(nejedná se o Obchodní podmínky, ale o Smluvní podmínky, které klient odsouhlasí svojí registrací, zadáním poptávky a tímto právním jednáním dojde k uzavření smluvního vztahu)

pro

www.vyhledani-pronajmu.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

prostřednictvím internetu dle ust. § 1811 a 1820 o.z.

Centrum aukcí.cz s.r.o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, IČ: 28850700, DIČ: CZ28850700, oddíl C 30928 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, fakturace@vyhledani-pronajmu.cz, www.vyhledani-pronajmu.cz , jako Poskytovatelem služby nazvané „vyhledáni pronájmu“.

Tímto podává v souladu s občanským zákoníkem následující sdělení před uzavřením smlouvy.

Smlouva o poskytnutí služeb v rámci vyhledání nemovitosti uzavřená zájemcem na základě jeho registrace do portálu www.vyhledani-pronajmu.cz obsahuje tyto služby:

Poskytnutí informací formou vyhledání vhodných pronájmů nemovitostí v rámci služby vyhledání pronájmu dle požadavku klienta (který svůj požadavek sdělí formou emailové poptávky) a tím „zajištění obstarání příležitosti možnosti pronájmu vyhledané nemovitosti“. Poskytnutím informací se rozumí odeslání informací o vhodném pronájmu nemovitosti (dle požadované charakteristiky pronájmu nemovitosti od klienta) a kontaktu na pronajímatele, popř. na subjekt, který zajišťuje pronájem nemovitosti, popř. kontakt na makléře, či realitní kancelář a to z dostupných realitních trhů v rámci ČR, trh soukromé realitní inzerce, trh realitní inzerce od realitních kanceláří či realitních makléřů.  Informace budou zájemci poskytnuty elektronickou poštou. Tento úkon se považuje za splnění činnosti „zajištění obstarání příležitosti pronájmu nemovitosti“.

Registrační poplatek, který je odměnou za poskytnutí výše v předchozím odstavci specifikované služby činí 199,-Kč a je splatný do 30 dnů od data registrace do systému www.vyhledani-pronajmu.cz. V případě, že dojde k „pronájmu“ klientem vybrané vyhledané nemovitosti, zahrnuje registrační poplatek též v případě zájmu zájemce revizi smluvních dokumentů potřebných pro pronájem nemovitosti a poradenství při pronájmu nemovitosti. Veškeré výše uvedené služby je možno využít po dobu 90 dnů od data registrace. Smlouva se uzavírá odesláním poptávky zájemce na portálu www.vyhledani-pronajmu.cz, konkrétně na adrese "www.milionovy-prodej.cz/vyhledani-pronajmu"  a uzavření smlouvy se provede stisknutím tlačítka „Odeslat poptávku, registrace, potvrzuji nákup služby“, kdy zájemce stisknutím tlačítka „Odeslat poptávku, registrace, potvrzuji nákup služby“ stvrzuje, že se seznámil a že souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí služeb v rámci vyhledání pronájmu a sdělením před uzavřením smlouvy pro zájemce (souhlas smluvní podmínky).

Tímto se mezi shora uvedenými a níže podepsanými účastníky potvrzuje, že zájemce byl informován o skutečnostech v souvislosti s uzavřením smlouvy (Smlouva o poskytnutí služeb v rámci vyhledání pronájmu) použitím komunikace na dálku:

Zájemce souhlasí s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, bere na vědomí sdělení, že po odeslání informací k jednotlivým vyhledaným pronájmům nemovitostí (zahájení plnění) nemá právo od smlouvy odstoupit v rámci těch pronájmů nemovitostí, o kterých byl již prokazatelně informován. Poskytovatel služeb v rámci vyhledání pronájmu nemovitosti poskytuje zájemci právo od smlouvy odstoupit kdykoli do okamžiku odeslání jednotlivých informací k jednotlivým vyhledaným pronájmům nemovitostem, a to tak, zasláním odstoupení prokazatelným způsobem na elektronickou či poštovní adresu poskytovatele služeb v rámci vyhledání pronájmu nemovitostí tak, aby bylo doručeno do okamžiku odeslání informací k jednotlivým pronájmům nemovitostí.  Za prokazatelný způsob se považuje emailová zpráva zaslaná z adresy uvedené při registraci zájemce na portálu, emailová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem, případně doporučený dopis. V případě včasného odstoupení od smlouvy není zájemce povinen uhradit poskytovateli služeb v rámci vyhledání pronájmu nemovitostí ničeho. Odstoupit od smlouvy lze vyplněním a odesláním formuláře uloženého zde:         

https://milionovy-prodej.cz/wp-content/uploads/2020/04/Formulář-odstoupení-od-smlouvy-vyhledani-pronajmu.pdf

Se stížností na jednání poskytovatele služby se zájemce může obracet na Českou obchodní inspekci, u níž lze rovněž prostřednictvím oddělení ADR navrhnout mimosoudní řešení sporu. V případě, že dojde mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je zájemce, spotřebitel touto cestou informován o možnosti uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), kdy
reklamaci je možno uplatnit písemnou formou na adrese Centrum aukcí, s.r.o., Piletická 486, PSČ 503 41 Hradec Králové a to doporučenou písemností, nebo formou emailové zprávy na email: reality-jinak@centrum.cz, popř. datovou zprávou do datové schránky č. 37mebes. Písemnost, zpráva vždy musí být označena názvem „REKLAMACE“. Vyřízení reklamace bude provedeno ve lhůtě 30 dnů od data obdržení reklamace, dle § 19 odst. 3. Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zájemce přijetím tohoto sdělení před uzavřením smlouvy na webovém rozhraní potvrzuje, že mu je toto sdělení poskytnuto v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy (Smlouva o poskytnutí služeb v rámci vyhledání nemovitosti) a že mu byl s dostatečných předstihem před uzavřením smlouvy předložen návrh uvedené smlouvy, obsahující zejména označení služeb včetně jejich specifikace, způsob vypořádání ceny služby, způsob platby a způsob plnění a další zákonem požadované údaje.

V Hradci Králové, platnost od 20.2.2023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva o poskytnutí služeb v rámci vyhledání nemovitosti systémem

www.vyhledani-pronajmu.cz  pro fyzické a  právnické osoby

Uzavřená mezi:

Centrum aukcí.cz s.r.o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, IČ: 28850700, DIČ: CZ28850700, oddíl C 30928 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, fakturace@vyhledani-pronajmu.cz, www.vyhledani-pronajmu.cz , jako Poskytovatelem služby nazvané „vyhledáni pronájmu“.

a

registrovaným uživatelem portálu www.vyhledani-pronajmu.cz , jako zájemcem.

Čl. I.

Předmět smlouvy

Poskytnutí informací formou vyhledání vhodných pronájmů nemovitostí v rámci služby vyhledání pronájmu nemovitosti dle požadavku klienta (který svůj požadavek sdělí formou emailové poptávky, registrace) a tím „zajištění obstarání příležitosti možnosti pronájmu vyhledané nemovitosti“. Poskytnutím informací se rozumí odeslání informací o vhodném pronájmu nemovitostí (základní charakteristika pronájmu nemovitosti) a kontaktu na pronajímatele, popř. na subjekt, který zajišťuje pronájem nemovitosti, popř. kontakt na makléře, či realitní kancelář a to z dostupných realitních trhů v rámci ČR, trh soukromé realitní inzerce, trh realitní inzerce od realitních kanceláří či realitních makléřů.  Informace budou zájemci poskytnuty elektronickou poštou. Tento úkon se považuje za splnění činnosti „zajištění obstarání příležitosti pronájmu vyhledané nemovitosti“.

Čl. II.

Poplatek

 Registrační poplatek, který je odměnou za poskytnutí výše v předchozím článku smlouvy specifikované služby činí 199,-Kč a je splatný do 30 dnů od data zadání poptávky, registrace do systému www.vyhledani-pronajmu.cz, (www.milionovy-prodej.cz/vyhledani-pronajmu). V případě, že dojde k realizaci pronájmu klientem vybrané vyhledané nemovitosti, zahrnuje registrační poplatek v případě zájmu zájemce též revizi smluvních dokumentů potřebných pro pronájem nemovitosti a poradenství při pronájmu nemovitosti. Veškeré výše uvedené služby je možno využít po dobu 90 dnů od data registrace.

Článek III.

Ostatní ujednání

Zájemce souhlasí s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, bere na vědomí sdělení, že po odeslání informací k jednotlivým vyhledaným pronájmům nemovitosti (zahájení plnění) nemá právo od smlouvy odstoupit v rámci těch pronájmů nemovitostí, o kterých byl již prokazatelně informován. Poskytovatel služeb v rámci vyhledání pronájmu nemovitosti poskytuje zájemci právo od smlouvy odstoupit kdykoli do okamžiku odeslání jednotlivých informací k jednotlivým vyhledaným pronájmům nemovitostí, a to tak, zasláním odstoupení prokazatelným způsobem na elektronickou či poštovní adresu poskytovatele služeb v rámci vyhledání pronájmu nemovitosti tak, aby bylo doručeno do okamžiku odeslání informací k jednotlivým pronájmům nemovitostí.  Za prokazatelný způsob se považuje emailová zpráva zaslaná z adresy uvedené při registraci zájemce na portálu, emailová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem, případně doporučený dopis. V případě včasného odstoupení od smlouvy není zájemce povinen uhradit poskytovateli služeb v rámci vyhledání pronájmu nemovitosti ničeho. Odstoupit od smlouvy lze vyplněním a odesláním formuláře, který je přílohou této smlouvy.

Tato smlouva se uzavírá prostřednictvím komunikace na dálku v prostředí internetu. Zájemce prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil se Sdělením před uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu a se znalostí tohoto sdělení tuto smlouvu po zralé úvaze uzavírá. Smluvní strany shodně prohlašují, že byla tato smlouva uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Hradci Králové, platnost od  20.2.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář pro odstoupení od smlouvy

                                                                                                                                                                            Centrum aukcí.cz s.r.o.,

                                                                                                                                                                             Piletická 486           

                                                                                                                                                                             503 41 Hradec Králové

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby „vyhledání pronájmu“ ze dne …………

 

Zájemce

Jméno a příjmení:.....................................................

Adresa:...............................................................................................................

Beru na vědomí, že v souladu se zákonem a Smlouvou o poskytnutí služby vyhledání pronájmu (smlouvou), je toto odstoupení účinné pouze, je-li podáno do okamžiku zahájení plnění, tedy do okamžiku odeslání informací k jednotlivým vyhledaným pronájmům nemovitostí.

Poučení:

V případě včasného odstoupení od smlouvy není zájemce povinen uhradit Poskytovateli služby vyhledání pronájmu nemovitosti ničeho.

 

V ……………….datum……………. 

                                                                                                       Zájemce......................................................

V Hradci Králové, platnost od 20.2.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C E N Í K

www.vyhledani-pronajmu.cz

Informace o ceně za služby jsou zde uvedeny pro seznámení se s cenou před odsouhlasením smluvních podmínek.

E-mailová a telefonní komunikace – před zadáním poptávky služby vyhledání pronájmu…….ZDARMA.

Revize smluvních dokumentů – registrovaného klienta……………………….……ZDARMA (zahrnuto v  registračním poplatku).

Poradenství při pronájmu nemovitosti...........……...............................................................………….ZDARMA (zahrnuto v  registračním poplatku).

Registrační poplatek – registrace klienta, zadání poptávky pro zajištění služby vyhledávání pronájmu nemovitosti dle požadavků klienta…………….199,- Kč pro období 90 dnů od data registrace.

 

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH